object983025321
object518233247
Kontakt :
Tel.+48 501 598 423
e-mail: info@prawko.com

Ośrodek Szkolenia Kierowców w PoznaniuZapisy

W celu uzyskania prawa jazdy, po osiągnięciu odpowiedniego dla danej kategorii wieku – kolejno:
 1. Uzyskaj orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów od lekarza uprawnionego do badania kierowców.
 2. Przygotuj fotografię kolorową o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą lewy półprofil, z odsłoniętym lewym uchem, bez nakrycia głowy.
 3. Wypełnij i złóż wniosek o wydanie prawa jazdy wraz załączonym orzeczeniem lekarskim i fotografią w wydziale komunikacji urzędu miasta lub starostwa.
 4. Zgłoś się na kurs do ośrodka szkolenia kierowców, przedstaw nadany przez wydział komunikacji numer PKK.
 5. Po ukończeniu szkolenia zapisz się na egzamin państwowy w WORD okazując numer PKK.

   

  Zapis na egzamin w WORD Poznań jest możliwy w siedzibie Ośrodka (adres WORD Poznań) lub przez internet (tylko w odniesieniu do osób, które posiadają PKK).

   

  Jeżeli kandydat nie posiada numeru PKK – rozpoczął szkolenie na prawo jazdy przed dniem wejścia w życie nowych przepisów tj.19.01.2013 – wymagane są następujące dokumenty:

  • wniosek o wydanie prawa jazdy;
   • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na prawo jazdy (UWAGA: po 19.01.2013 nie są wymagane tzw.” doszkolenia” po uzyskanych trzech wynikach negatywnych po egzaminie);
   • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami;
   • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami na podstawie art. 123 i 125 ustawy z dn. 20.06.1997- Prawo o ruchu drogowym (dotyczy wyłącznie kandydatów przystępujących do egzaminu kat. C,C1,C1+E,CE,D,D1,D1+E);
   • kolorowa fotografia 3,5×4,5 cm z widocznym odkrytym uchem, lewy półprofil;
   • opłata zgodna z cennikiem ( UWAGA: osoby które wniosły opłatę za egzamin przed 19.01.2013, a egzamin wyznaczono po tej dacie winny dopłacić do nowej ceny obowiązującej od 19.01.2013);
   • dokument tożsamości w celu weryfikacji kandydata ( dowód osobisty, paszport lub karta pobytu);
   • pisemną zgodę rodziców lub opiekunów, jeżeli kandydat nie ukończył 18 roku życia ( dotyczy to kandydatów na kat. AM,A1,B1 lub T);
   • wniosek o udział w egzaminie praktycznym instruktora prowadzącego z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru instruktora;
   • cudzoziemiec dołącza kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego pobyt na terytorium RP, albo zaświadczenie, że studiuje od co najmniej 6 miesięcy;

  Osoba upoważniona składająca dokumenty w imieniu kandydata na kierowcę zobowiązana jest przedstawić pisemne upoważnienie i dokument tożsamości ( dowód osobisty, paszport lub karta pobytu) osoby którą umawia.

   

  Zapisując się na egzamin przez internet należy:

  • zalogować się do serwisu Info-car, przedtem trzeba utworzyć swoje konto (jest to czynność jednorazowa),
   • wprowadzić wymagane dane osobowe,
   • wybrać kategorię prawa jazdy,
   • wskazać typ egzaminu (część teoretyczna lub praktyczna),
   • wybrać datę i godzinę egzaminu,
   • dokonać opłaty z wykorzystaniem udostępnionego systemu płatności,
   • wylogować się ze strony Info-car.

  Na podstawie powyższej rezerwacji terminu WORD dokonuje zapisu na egzamin i udostępnia potwierdzenie zapisu w serwisie Info-car oraz wysyła je na wskazany adres email.

 6. Przystąp do egzaminu w ustalonym terminie, pamiętaj o konieczności okazania dokumentu tożsamości
 7. Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu dokonaj opłaty za wydanie dokumentu.
 8. Odbierz prawo jazdy wg informacji uzyskanej od wydziału komunikacji.

W przypadku gdy osoba złoży rezygnację z egzaminu w formie pisemnej nie później niż na 2 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu – opłata wniesiona za ten egzamin będzie zaliczona na poczet nowo wyznaczonego egzaminu (na podstawie §3a rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie MTBiGM z dnia 16.01.2013r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów, wchodzącego w życie dnia 20.04.2013 r., Dz. U. z 2013r. poz. 78 z późn. zm.)

Egzamin teoretyczny

Celem tego egzaminu jest sprawdzenie posiadanej wiedzy w zakresie:
 • znajomości zasad i przepisów służących bezpiecznemu poruszaniu się po drogach publicznych,
 • zagrożeń związanych z ruchem drogowym,
 • obowiązków kierowcy i posiadacza pojazdu,
 • postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych.

Przebieg i zasady egzaminu

Przebieg egzaminu

Osoby przystępujące w danym dniu do egzaminu proszone są do poczekalni przed salę egzaminacyjną 15 minut przed czasem rozpoczęcia egzaminu.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie aktualnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, paszport, karta pobytu).

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest z wykorzystaniem techniki informatycznej.

Testy dostępne są w języku polskim, angielskim i niemieckim.

WORD Poznań posiada jedną salę komputerową wyposażoną w 20 stanowisk, która przeznaczona jest tylko do przeprowadzania egzaminów teoretycznych.

Zasady egzaminu

Część teoretyczna egzaminu państwowego polega na wskazaniu przy użyciu urządzenia egzaminacyjnego prawidłowej odpowiedzi na wyświetlane systemem losowym, w czasie rzeczywistym pytania, ujęte w katalogu pytań.

20 pytań z wiedzy
podstawowej
10 pytań o wysokim znaczeniu dla brd 3 pkt. TAK / NIE 25`
6 pytań o średnim znaczeniu dla brd 2 pkt.
4 pytania o niskim znaczeniu dla brd 1 pkt.
12 pytań z wiedzy
specjalistycznej
6 pytań o wysokim znaczeniu dla brd 3 pkt. A/ B/ C
4 pytań o średnim znaczeniu dla brd 2 pkt.
2 pytania o niskim znaczeniu dla brd 1 pkt.
 • Test zawiera 32 pytania: 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 pytań z wiedzy specjalistycznej,
 • Pytania są punktowane za 3, 2 i 1 pkt. w zależności od ich znaczenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Niewskazanie żadnej odpowiedzi skutkuje otrzymaniem 0 pkt,
 • Warunkiem uzyskania wyniku pozytywnego jest uzyskanie, co najmniej 68 punktów z 74 możliwych.
 • Czas trwania testu egzaminacyjnego wynosi maksymalnie 25 minut,
 • Tylko jedna odpowiedź w pytaniu jest prawidłowa,
 • Nie można cofnąć się do wcześniejszych pytań,
 • Projekcja filmu wyświetla się tylko jeden raz, i kończy się stop klatką, która trwa przez cały czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi.

BUDOWA TESTU EGZAMINACYJNEGO

Część podstawowa (20 pytań):

 • Pytania jednokrotnego wyboru TAK albo NIE,
 • Pytania ilustrowane klipami filmowymi lub zdjęciami z realnych sytuacji drogowych,
 • 20 sekund na zapoznanie się z treścią pytania,
 • 15 sekund na udzielenie odpowiedzi.
 • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego ( 3pkt )
 • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego ( 2pkt ),
 • 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego ( 1pkt ).

Część specjalistyczna (12 pytań):

 • Pytania jednokrotnego wyboru A, B albo C,
 • Pytania ilustrowane w miarę potrzeb odpowiednimi zdjęciami lub grafikami,
 • 50 sekund na zapoznanie się z pytaniem i udzielenie odpowiedzi.
 • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 pkt),
 • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 pkt),
 • 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (1 pkt).

Film objaśniający zasady

Egzamin praktyczny

Część praktyczna egzaminu państwowego obejmuje sprawdzenie :

 • Umiejętności wykonywania podstawowych manewrów – jest ona przeprowadzana na placu manewrowym
 • Umiejętność jazdy w ruchu drogowym – jest przeprowadzana na drogach publicznych

Osoby przystępujące w danym dniu do egzaminu wpuszczane są do poczekalni przed wyznaczoną salę egzaminacyjną 15 minut przed czasem rozpoczęcia egzaminu.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie aktualnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, paszport, karta pobytu).

 

Poszczególne zadania przyporządkowane określonym kategoriom prawa jazdy przedstawia tabela:
Poz. Zadania egzaminacyjne Kategorie prawa jazdy
1 Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych ele­mentów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
2 Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu B1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
3 Parkowanie skośne (wjazd przodem – wyjazd tyłem) B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
4 Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem – wyjazd przodem lub wjazd przodem – wyjazd tyłem) B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
5 Parkowanie równoległe (wjazd tyłem – wyjazd przodem) C1, C, D1, D
6 Zawracanie C1, C
7 Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu AM, A1, A2, A, B, B1, C, C1, D, D1, T, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E
8 Slalom wolny (jazda po łukach w kształcie cyfry 8 i pomiędzy 5 pachołkami ustawionymi na wyznaczonym pasie ruchu) AM, A1, A2, A
9 Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewro­wym) AM, A1, A2, A
10 Ominięcie przeszkody A1, A2, A

Zadania egzaminacyjne na placu manewrowym

Jazda pasem ruchu oraz po łuku do przodu i do tyłu. Dotyczy wszystkich kategorii prawa jazdy za wyjątkiem AM, A1, A2, A

Jazda pasem ruchu oraz po łuki do przodu i do tyłu

Ruszanie na wzniesieniu – dotyczy kategorii AM, A1, A2, A, B, B1 (pozostałe kategorie losowane w zestawach)

Wzniesienie

Zadania egzaminacyjne na placu manewrowym na pozostałe kategorie prawa jazdy (zestawy są losowane komputerowo)
Poz. Nr zestawu Pozycja zadania w tabeli 2 Kategoria
1 1 3, 4 – wjazd tyłem C, C1, D, D1, T, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E
2 2 3, 5 C, C1, D, D1
3 3 4 – wjazd przodem, 6 C, C1
4 4 4 – wjazd przodem, 7 C, C1, D, D1, T, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E
5 5 5, 7 C, C1, D, D1
6 6 4 – wjazd tyłem, 6 C, C1

Zadania egzaminacyjne - Zestaw nr 1Zadania egzaminacyjne - Zestaw nr 2Zadania egzaminacyjne - Zestaw nr 3Zadania egzaminacyjne - Zestaw nr 4Zadania egzaminacyjne - Zestaw nr 5Zadania egzaminacyjne - Zestaw nr 6

 

 

Zadania egzaminacyjne na placu manewrowym dotyczące kategorii AM, A1, A2, A.

Przemieszczanie motocykla

Przemieszczenie motocykla

Slalom wolny

a) łuki w kształcie cyfry osiem

Slalom wolny łuki w kształcie cyfry osiem

b) slalom pomiędzy bramkami

Slalom wolny pomiędzy bramkami

Slalom szybki

Slalom szybki

Ominięcie przeszkody

Ominięcie przeszkody

Zadania te należy wykonać zgodnie z techniką kierowania pojazdem i niżej określonymi kryteriami:

Poz. Poz. zadania z tabeli 2

Kryteria

1 1 1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:
a) poziom oleju w silniku,
b) poziom płynu chłodzącego,
c) poziom płynu hamulcowego,
d) poziom płynu w spryskiwaczach,
e) działanie sygnału dźwiękowego,
f) działanie świateł pozycyjnych/postojowych,
g) działanie świateł mijania,
h) działanie świateł drogowych,
i) działanie świateł hamowania „STOP”,
j) działanie świateł cofania,
k) działanie świateł kierunkowskazów,
l) działanie świateł awaryjnych,
m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych
– jeżeli występuje;
Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 1:
– na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut,
– osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe,
– w przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa w lit. i lub j, osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego,
– losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spośród elementów określonych w lit. a-e oraz 1 element spośród elementów określonych w lit. f-m. W przypadku gdy ośrodek egzaminowania nie dysponuje odpowiednim urządzeniem komputerowym, losowego doboru elementów części pierwszej zadania dokonuje każda osoba egzaminowana, przed przystąpieniem do wykonania zadania, z zachowaniem podziału losowanych elementów zadania jak dla losowania komputerowego;
2) właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), upewnienie się, czy drzwi pojazdu są zamknięte, włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym;
Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 2:
– w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,
– w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,
– w wewnętrznym lusterku kierowca powinien widzieć przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem,
– zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy;
3) dodatkowo dla kategorii AM, A2, A1, A:
a) wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. f oraz pkt 3 rozporządzenia,
b) sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w łańcuch),
c) zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku,
d) podparcie pojazdu na podpórce;
Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 3:
– zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku,
– nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko,
– maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu);
4) dodatkowo dla kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E, T:
a) sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego (w tym przewodów hamulcowych i elektrycznych), elementów przyczepy związanych z jej załadunkiem, sposobu zabezpieczenia ładunku,
b) sprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym (sytuacja wyjściowa – pojazd silnikowy obok przyczepy) – na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 10 minut;
Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 4 lit. b:
– podjazd pojazdem silnikowym przed przyczepę,
– cofnięcie pojazdem silnikowym w kierunku przyczepy w sposób umożliwiający dokonanie sprzęgnięcia,
– regulacja wysokości zaczepu przyczepy (w przypadku gdy konstrukcja przyczepy to umożliwia),
– dokonanie połączenia zaczepu przyczepy z hakiem lub zaczepu pojazdu silnikowego oraz zabezpieczenie przed rozłączeniem,
– podłączenie do pojazdu silnikowego: przewodów elektrycznych przyczepy (silnik pojazdu wyłączony), przewodów hamulcowych przyczepy, sprawdzenie działania świateł przyczepy, zwolnienie hamulca postojowego, jeżeli przyczepa jest wyposażona w hamulec postojowy;
5) dodatkowo dla kategorii D1, D1+E, D, D+E sprawdzenie nadwozia, drzwi, wyjść awaryjnych, wymaganego wyposażenia
2 2 1) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu;
2) płynne ruszenie:
a) opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego – w przypadku gdy jest uruchomiony,
b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
3) dla prawa jazdy kategorii B1, B, C1, C, D1 – płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (w przypadku kategorii B i B1 w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka);
4) dla prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D, D+E, T:
a) płynna jazda do przodu pasem ruchu,
b) cofanie po prostej i łuku, z możliwością zatrzymywania się i ponawiania jazdy do przodu, w czasie nie dłuższym niż 5 minut;
5) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk (w przypadku kategorii B1 i B nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu);
6) nienajeżdżanie na pachołki lub tyczki oraz niepotrącanie ich;
7) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu:
a) w przypadku kategorii B1 i B w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu,
b) w przypadku pozostałych kategorii w odległości nie większej niż 1 m od linii ograniczającej pas.
W przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D, D+E, T dopuszcza się jedno opuszczenie pojazdu w czasie wykonywania zadania
3 3,4 Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy.
Sposób wykonania zadania:
a) możliwa jedna korekta toru jazdy,
b) pojazd nie może:
– wyjechać poza określony obszar wjazdu,
– naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko,
– potrącić pachołków lub tyczek,
c) pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska
4 5 Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy.
Sposób wykonania zadania:
a) możliwa jedna korekta toru jazdy,
b) pojazd nie może:
– naruszyć linii ograniczających stanowisko (pachołki lub tyczki) oraz
– najechać na krawężnik,
c) pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska
5 6 Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy.
Sposób wykonania zadania:
a) nie więcej niż 3 zmiany kierunku jazdy,
b) nienajeżdżanie na krawężniki (dopuszcza się dotknięcie i dojechanie do krawężnika)
6 7 Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć – osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu, zwalniając go
7 8 1) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
2)) 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8;
3) 2-krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami;
4) upewnianie się o możliwości skręcenia;
Sposób wykonania zadania:
a) niepodpieranie się nogami,
b) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
c) niepotrącanie pachołków
8 9 1) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
2) 2-krotny przejazd pomiędzy 5 pachołkami;
Sposób wykonania zadania:
a) średnia prędkość 1 przejazdu nie może być mniejsza niż 30 km/h,
b) przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu
c) niepodpieranie się nogami,
d) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
e) niepotrącanie pachołków
9 10 1) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
2) 2-krotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda;
Sposób wykonania zadania:
a) prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu nie może być mniejsza niż 50 km/h,
b) przeszkodę omija się raz z prawej, raz z lewej strony, tak aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo,
c) niepodpieranie się nogami,
d) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
e) niepotrącanie pachołków

Jazda po drogach publicznych

Druga część egzaminu praktycznego, czyli jazda po drogach publicznych, ma na celu sprawdzenie umiejętności poruszania się w ruchu miejskim.

Egzaminator przeprowadzający egzamin państwowy dobiera trasę egzaminu w taki sposób, aby natężenie ruchu (w godzinach szczytu) na elementach drogi określonych w zadaniach egzaminacyjnych nie było mniejsze niż 400 pojazdów na godzinę na jeden pas ruchu – nie dotyczy egzaminów państwowych prowadzonych w zakresie prawa jazdy kategorii AM i T.

Trasę przejazdu, na której jest przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM, określa ośrodek egzaminowania w porozumieniu z właściwym marszałkiem województwa.

W trakcie egzaminu egzaminator przekazuje osobie egzaminowanej polecenia dotyczące kierunku jazdy lub wykonania określonego zadania egzaminacyjnego; polecenia te nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi na drodze zasadami ruchu drogowego lub stwarzać możliwości zagrożenia jego bezpieczeństwa.

Zadania objęte tą częścią egzaminu przedstawia tabela:
Poz. Zadania egzaminacyjne
1 Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego
2 Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości
3 Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości
4 Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
5 Przejazd przez skrzyżowania równorzędne (trzy- i czterowlotowe)
6 Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A-7, B-20, D-1 oraz w połączeniu z tabliczkami T-6a i T-6c) określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych
7 Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną
8 Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy
9 Przejazd przez skrzyżowania dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*
10 Przejazd przez przejścia dla pieszych
11 Wykonanie jednego z następujących manewrów parkowania (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w za­kresie prawa jazdy kategorii B i B1):– prostopadłe – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parko­wania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parko­wanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,– skośne – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszcze­nia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odby­wa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,– równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania – możliwa jedna korekta toru jazdy)– wjazd tyłem wyjazd przodem, przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; długość miejsca do parkowania po­między pojazdami powinna stanowić około 2-krotność długości pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykony­wania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy; po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; w przypadku gdy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wy­konywania manewru nie może najechać na krawężnik.W przypadku błędnego wykonania manewru parkowania możliwe jest wykonanie manewru w innym miejscu wskazanym przez egzaminatora, a w razie braku możliwości znalezienia miejsca do wykonania manewru do­puszcza się zamiennie wykonanie innego manewru parkowania
12 Wykonanie manewru zawracania na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B1 i B):– możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, za­toczki itp.),– zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego,– miejsce do zawracania wyznacza egzaminator
13 Przejazd przez torowisko tramwajowe** i kolejowe*
14 Przejazd przez tunel*
15 Przejazd obok przystanku tramwajowego** i autobusowego
16 Wykonanie manewru wyprzedzania
17 Wykonanie manewru omijania
18 Wykonanie manewru wymijania (dla kategorii A1, A2, A przy prędkości co najmniej 50 km/h)
19 Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu
20 Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo i prawo
21 Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu
22 Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu(manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania) – manewr nie dotyczy kategorii AM i T prawa jazdy
23 Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych – obowiązkowo w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A, w przypadku pozostałych kategorii nieobowiązkowe:– w przypadku prawa jazdy kategorii A1, A2 i A hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości mini­mum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla,– manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania
24 Rozprzęganie pojazdu przyczepą – zadanie realizowane po powrocie na plac manewrowy wojewódzkiego ośrod­ka ruchu drogowego lub po wykonaniu zadań na placu manewrowym – na wykonanie zadania osoba egzamino­wana ma nie więcej niż 7 minut.Sposób wykonania zadania:– zaciągnięcie hamulca awaryjnego pojazdu silnikowego i unieruchomienie silnika,– zabezpieczenie pojazdu silnikowego i przyczepy przed samoczynnym przemieszczeniem się (użycie klinów lub hamulca postojowego przyczepy),– odłączenie przewodów elektrycznych i hamulcowych we właściwej kolejności (zabezpieczenie ich przed za­brudzeniem poprzez umieszczenie ich we właściwym miejscu),– wysunięcie podpory, jeżeli zaczep przyczepy jest wyposażony w podporę,– rozłączenie pojazdu z przyczepą (odjechanie pojazdem),– ustawienie pojazdu obok przyczepy
25 Zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej jazdy (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E); w zakresie prawa jazdy kategorii B i B+E osoba egzaminowana powinna dokonywać zmiany biegu na wyższy w momencie, kiedy silnik osiągnie od 1800 do 2600 obrotów na minutę, a pierwsze cztery biegi powinny być włączone zanim pojazd osiągnie 50 km/h; w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy osoba egzaminowana powinna utrzymywać prędkość obrotową silnika w zakresie zielonego pola pracy oznaczonego na obrotomierzu pojazdu egzaminacyjnego
26 Korzystanie z momentu obrotowego silnika podczas hamowania – stosowanie hamowania silnikiem (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E)

*Dotyczy miast posiadających przejazd kolejowy, skrzyżowanie dwupoziomowe lub tunel położone w odległości nie większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania.

** Dotyczy miast z komunikacją tramwajową.

 

Poz. Rodzaj uprawnień Minimalny czas trwania jazdyw ruchu drogowym [min]
1 Prawo jazdy kategorii:– AM, A1, A2, A, B+E, T- B1, B- C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E 254045
2 Pozwolenie 35

W przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B1 lub B, egzaminator może zakończyć egzamin po upływie 25 minut, jeżeli zostały wykonane wszystkie wymagane zadania egzaminacyjne, a wynik egzaminu jest pozytywny.

Osoba egzaminowana uzyskuje:
 1. pozytywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli poprawnie wykonała wszystkie zadania egzaminacyjne.
 2. negatywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli:
  1. dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne,
  2. egzamin został przerwany przez egzaminatora w sytuacji, gdy:
   - zachowania osoby egzaminowanej świadczą o możliwości stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
   - osoba egzaminowana spowodowała zagrożenie dla zdrowia lub życia uczestników ruchu w trakcie egzaminu praktycznego na placu manewrowym lub w ruchu drogowym;
   - osoba egzaminowana naruszyła przepisy ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego na prawo jazdy:

Zachowania osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego

1 Spowodowanie kolizji drogowej
2 Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym
3 Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim
4 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu
5 Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przecho­dzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd
6 Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia
7 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania
8 Niezastosowanie się do:8.1 sygnałów świetlnych,8.2 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,8.3 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego
9 Niezastosowanie się do znaków:9.1 „stop”,9.2 „zakaz wjazdu”,9.3 „zakaz skręcania w lewo”,9.4 „zakaz skręcania w prawo”,9.5 „nakaz jazdy…”*,9.6 wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu,9.7 „linia podwójna ciągła”
10 Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:10.1 na skrzyżowaniu,10.2 pojazdom szynowym,10.3 rowerzystom,10.4 podczas zmiany pasa ruchu,10.5 w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze,10.6 podczas włączania się do ruchu,10.7 podczas cofania
11 Naruszenie zakazu zawracania
12 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h
13 Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania
14 Naruszenie zakazu wyprzedzania:14.1 na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,14.2 przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,14.3 na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,14.4 na skrzyżowaniach,14.5 na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,14.6 na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi
15 Niezastosowanie się do znaku „zakaz wyprzedzania”
16 Wyprzedzanie z niewłaściwej strony
* Odpowiednio do znaków umieszczonych na trasie egzaminu.

Egzaminator informuje osobę egzaminowaną o nieprawidłowym wykonaniu zadania egzaminacyjnego; w przypadku dwukrotnego nieprawidłowego wykonania tego samego zadania egzaminacyjnego lub przerwania egzaminu państwo­wego egzaminator informuje osobę egzaminowaną o negatywnym wyniku części praktycznej egzaminu państwowego.

Trasa egzaminacyjna kat. AM

Trasa egzaminacyjna kat. AM

Opłaty

Opłaty za egzamin OBOWIĄZUJĄ OD 19.01.2013r.
Kategoria Pełna opłata Teoretyczny Praktyczny
AM 170 30 140
A1, A2, A 210 30 180
B 170 30 140
B(96) 170 170
B1, C1, D1, T 200 30 170
C 230 30 200
D 230 30 200
BE 200 200
C1E, CE, D1E, DE 245 245
POZWOLENIE 155 30 125

Informacje uzyskane ze strony WORD Poznań