foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
object983025321
object518233247
Kontakt :
Tel.+48 501 598 423
e-mail: info@prawko.com

PRAWKO

Ośrodek Szkolenia Kierowców w Poznaniu


 1. Ośrodek Szkolenia Kierowców "PRAWKO" prowadzi szkolenia kandydatów na kierowców kat. AM, A1,A2,A,B1,B,C,D,B+E,C+E w zakresie szkolenia podstawowego i uzupełniającego
 2. Ośrodek Szkolenia kierowców "PRAWKO" jest zobowiązany do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych w określonym miejscu i czasie w ilości ustalonej w cenie kursu i nie mniejszej jak ustawowa. Godzina zajęć teoretycznych równa się 45 min, a praktycznych 60 min.
 3. Szkolenie zakończone jest egzaminem wewnętrznym teoretycznym i praktycznym przeprowadzonym w obecności instruktora prowadzącego.
 4. Pozytywny wynik egzaminu praktycznego jest jednoznaczny z wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu, a egzamin taki jest przeprowadzany bezpłatnie.
 5. Do egzaminu wewnętrznego można przystępować wielokrotnie przy czym egzamin poprawkowy teoretyczny jest bezpłatny , natomiast egzamin praktyczny jest płatny. Opłata za egzamin poprawkowy praktyczny wynosi równowartość 1 dodatkowej godziny szkolenia praktycznego dla danej kategorii prawa Jazdy.
 6. Ośrodek zapewnia możliwość zrobienia badań lekarskich, psychologicznych oraz dostępność materiałów szkoleniowych, zajęcia z pierwszej pomocy przedlekarskiej, z wykwalifikowanymi ratownikami medycznymi.
 7. Kursant ma prawo do darmowych konsultacji z instruktorem nauki Jazdy , prawo do korzystania z sali komputerowej wraz z niezbędnym oprogramowaniem potrzebnym do nauki przez cały okres trwania szkolenia włącznie z czasem oczekiwania na egzamin państwowy.
 8. Kandydat na kierowcę zwany również kursantem jest zobowiązany do systematycznego uczestnictwa w zajęciach teoretycznych i praktycznych. W przypadku zajęć z wykorzystanie technik e-learningu uczestnik szkolenia może odbywać zajęcia teoretyczne poza OSK, co nie zwalnia uczestnika z uczestnictwa w ćwiczeniach i zajęciach z pierwszej pomocy przedlekarskiej
 9. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w zajęciach kursant jest zobowiązany powiadomić o nieobecności instruktora prowadzącego, i kierownika ośrodka minimum 24 godziny przed zajęciami, a w przypadku braku powiadomienia uiszczenia opłaty za każdą umówioną godzinę jazdy według cennika ośrodka.
 10. Kandydat na kierowcę ma prawo do zmiany instruktora prowadzącego również bez podania przyczyny zmiany.
 11. Kursant jest zobowiązany powiadomić kierownika ośrodka o wszelkich problemach związanych ze szkoleniem, a kierownik ośrodka do rozpatrzenia roszczeń w trybie pilnym i podjęcia właściwych kroków.
 12. W przypadkach uzasadnionych, sytuacjami losowymi istnieje możliwość odstąpienia od opłaty zawartej w pkt. 9 poprzez pisemny wniosek do kierownika ośrodka.
 13. Kursant jest zobowiązany do systematycznych wpłat tak, aby kończąc kurs miał uregulowaną całą opłatę.
 14. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.